Výzkumný ústav živočišné výroby
Wappen mit Link auf die Startseite des StMELF

Příspěvky na úhradu - přehled

Jezdecké středisko koní - Výpočet nejnižší měsíční ceny

Mehr Info Weniger Info Poznámky k provozu Komplette Details anzeigen zobrazit všechny podrobné informace Keine Details anzeigen skrýt všechny podrobné informace
  • Pomocí tlačítek Mehr Info a Weniger Info můžete k danému tématu zobrazit nebo skrýt příslušné informace.
  • Ve vstupních polích jsou uvedeny průměrné hodnoty v ČR. Pokud se daný údaj v ČR nesleduje, je uvedena původní hodnota z Bavorska. Jedná se pouze o orientační údaje, které se zpravidla přepíší skutečnými údaji z vlastního podniku.
  • Níže uvedené číselné hodnoty slouží k lepšímu porovnání rozdílných způsobů nebo různých postupů v rámci daného způsobu hospodaření a jejich srovnání na společné straně. Tyto údaje jsou k dispozici až do opuštění aplikace "Příspěvky na úhradu a kalkulační údaje" .
  • Podrobnější informace k příslušným bodům se objeví po dotyku otazníku Hilfe V těchto místech si můžete prohlédnout další vysvětlení. myší.
  • Podniková data se vkládají bez DPH (netto), stejně (bez DPH) jsou uložena nastavená (vložená) data.
Návod k části Výpočet minimální ceny za ustájení a ošetřování koní je umístěn ZDE. Návod na veškeré funkce softwaru je k dispozici na úvodní stránce aplikace.

    Základní údaje ke zvolené kalkulaci

Název kalkulace Hilfe Místo pro vložení komentáře, např. "optimistický výpočet". Komentář může např. usnadnit přehled v případě srovnávání několika výsledků kalkulací.

Počet ustájovacích míst pro koně. Využití kapacity zařízení % Hilfe Využití kapacity na 85 % odpovídá chovu 34 koní při 40 místech.

 
 
Kč/koně a rok
Variabilní náklady
Mehr Info Weniger Info Náklady na krmiva

Skutečná hodnota Kč/kůň/rok

Propočet

Pro jezdeckého koně o hmotnosti cca 600 kg a při lehké práci se počítá s následujícími náklady na krmiva.

  Množství
[kg/den]
Cena
[Kč/t]
Náklady
[Kč/koně/rok]
Oves 3416.4
Minerální směs 483.6
Seno* 6073.6
Sláma* 949.0
Ostatní krmiva 1 0.0
Ostatní krmiva 2 0.0
Náklady na krmiva celkem 10923

* Navržené ceny se vztahují na vlastní seno a slámu. Při jejich nákupu budou náklady o cca 2600.0 Kč/t sena a o 2080.0 Kč/t slámy vyšší.

10923
Mehr Info Weniger Info Podestýlka

Sláma a (nebo) piliny

Stelivo Množství Ceny
Sláma Hilfe Navržená cena se vztahuje na vlastní slámu. Při jejím nákupu budou náklady o cca 2080.0 Kč/t vyšší. kg/koně/den Kč/t
Piliny m3/koně/rok Kč/m3

Stelivo Podíl
[%]
Náklady
[Kč/koně/rok]
Sláma Hilfe Při podestýlání pouze slámou se její podíl zvýší na 100 %, při podestýlání pilinami se podíl slámy sníží na 0 %. 3320.2
Piliny Hilfe Při podestýlání pouze slámou se její podíl zvýší na 100 %, při podestýlání pilinami se podíl slámy sníží na 0 %. 30.0 2028.0
Náklady na stelivo celkem 5356

Podnikové náklady na podestýlání Kč/koně a rok

5356
Mehr Info Weniger Info Náklady na výběh a oplocení

Skutečná hodnota Kč/kůň/rok

Propočet

Z položek 1) a 2) vycházejí roční náklady na výběh a oplocení 15730.0 Kč/ha.

Ploše výběhu* ha na koně odpovídají roční náklady na výběh a oplocení 2366 Kč na kus.
*Na koně je nutno počítat nejméně s 0,15 ha výběhu.

1) Výpočet ročních nákladů na ošetřování pastvin

Náklady na stroje Kč/ha
Náklady na hnojiva Kč/ha
Prostředky ochrany rostlin * Kč/ha
Náklady na osivo * Kč/ha
Ostatní náklady Kč/ha
Náklady na ošetřování pastvin 4810.0 Kč/ha

* Prostředky ochrany rostlin a osiva připadají obvykle na pětileté období. Navržené ceny se vztahují na roční podíl těchto nákladových položek.

2) Výpočet ročních nákladů na oplocení

Pořizovacím nákladům* 52000 Kč/ha , ročním odpisům %, ročních opravám ve výši % a roční úrokové sazbě % odpovídají roční náklady na oplocení 10920.0 Kč/ha.

*Pořizovací náklady na hektar se počítají následovně:
náklady na běžný metr oplocení Kč x délka oplocení metrů / oplocená plocha ha = 52000 Kč/ha

K oplocení 1 ha pastviny je nutné nejméně 400 m oplocení.

2366
Mehr Info Weniger Info Voda/energie
Spotřeba vody a energie se vztahuje ke spotřebě ve stáji, vyjadřuje se v Kč na koně a rok.
Mehr Info Weniger Info Vyvážení statkových hnojiv

Obecné zásady výpočtu

Jeden kůň vyprodukuje za rok cca 18 m3 (při spotřebě 70 % slámy a 30 % pilin). Při chovu 34 koní ( 40 míst, využití 85 %) se za rok vyprodukuje 612 m3 hnoje. Pro nakládání a vyvážení je uvažováno s celkem 118 traktorovými hodinami ( 3.85 hodin na 20 m3 hnoje, nasazení dvou traktorů).

  • Náklady na rozmetadlo hnoje (pořizovací náklady 260000 Kč, odpisy 8 %, opravy 2 %, úroky 3 %) jsou odhadnuty na 33800 Kč a rok.
  • Náklady na dva traktory ( 118 hod. x 368.68 Kč/hod.) = 43498 Kč/rok

Při chovu 34 koní jde o náklad 2272.4 Kč na jednoho koně za rok.

Náklady na vyvážení hnoje Kč/koně a rok

2262
Mehr Info Weniger Info Vybavení stáje
Do vybavení stáje patří lopaty, košťata, vidle, kolečka aj. Náklady na vybavení stáje se uvádějí v Kč na koně a rok.
Mehr Info Weniger Info Ochrana a kontrola zvířat
Náklady na ochranu a kontrolu zvířat se uvádějí individuálně.
Mehr Info Weniger Info Profesní sdružení
Náklady na členství v profesních sdruženích se vykazují individuálně.
Mehr Info Weniger Info Variabilní náklady celkem

Součet variabilních nákladů se vypočítá následovně:

   krmivo
+ podestýlka
+ výběh a oplocení
+ voda a energie
+ vyvážení hnoje
+ vybavení stáje
+ ochrana a kontrola zvířat
+ členské příspěvky (profesní organizace)

=variabilní náklady celkem

23195

Stálé (fixní) náklady
Mehr Info Weniger Info Odpisy a údržba staveb a jejich zařízení

Skutečná hodnota Kč/kůň/rok

Propočet

Stavební náklady se týkají nových staveb. U starých stájí a rekonstrukcí se u položek, které se nevyskytují (sklady krmiv, inženýrské sítě aj.) se u příslušných nákladů uvede "0".

Investiční náklady na jízdárnu pro 40 koní
  Náklady
[Kč]
Stáj s vedlejšími prostory (pro sedla, krmiva, čištění a mytí)
Kč/koně/stáj. místo
8320000
Jezdecká hala

Až pro 40 koní, kteří halu pravidelně využívají, postačuje hala s rozměry 20 x 40 m.

Stavební náklady: 5720.0000000000 - 5980.0000000000 Kč/m2 pro menší haly s jednodušším vybavením, 6630.0000000000 - 7280.0000000000 Kč/m2 pro větší a lépe vybavené haly (tribuna, zrcadla, rozhlas aj.) .

Velikost v metrech: x       Stavební náklady: Kč/m2
4576000
Hala pro výcvik koní (s vodicím zařízením)
Skladovací prostory

Ve stodole s uskladněným senem a slámou se požaduje 60 m3 celoročního úložného prostoru na koně a rok, 20 % připadá na manévrovací plochu

Obestavěný prostor: m3/stájové místo     Stavební náklady: Kč/m3

3744000
Prostor pro stroje

pro obhospodařování TTP a "nádvorní" traktory

Velikost: m2     Stavební náklady: Kč/m2

624000
Jízdárna

Stavební náklady: 390.0000000000 - 520.0000000000 Kč/m2 pro menší jízdárny s jednodušším vybavením, 520.0000000000 - 780.0000000000 Kč/m2 pro větší a lépe vybavené jízdárny (tribuna, rozhlas aj.) .

Velikost v metrech: x       Stavební náklady: Kč/m2
416000
Místnost k pobytu, sanitační prostor, kancelář, byt pro ošetřovatele

v závislosti na vybavení a počtu ustájovacích míst pro koně

Velikost: m2     Stavební náklady: Kč/m2

2600000
Technická zařízení

Mechanizace pro travní porosty, mačkač ovsa, dopravník, solárium aj.

Hnojiště

5 m2 na ustájovací místo a šest měsíců

Velikost: m2/ustáj. místo     Stavební náklady: Kč/m2

130000
Parkovací místa, zpevněné plochy

Plocha: m2     Stavební náklady: Kč/m2

1040000
Zelené plochy
Inženýrské sítě
Ostatní náklady

% dosavadních investičních nákladů

803400
Investiční náklady celkem 27583400
Investiční náklady celkem na stájové místo 689598
Investiční náklady celkem na jednoho koně při využití na 85 % 811278
Odpisy, údržba
  Náklady
[Kč/rok]
Odpisy a údržba budov a stavebních zařízení

Odpisy: %     Údržba: % z investičních nákladů 27583400 Kč

1103336
Odpisy a údržba budov a stavebních zařízení na jednoho koně a rok při využití kapacity stáje na 85 % 32448
32448
Mehr Info Weniger Info Sazba úroků z vloženého kapitálu

Skutečná hodnota Kč/kůň/rok

Propočet

Sazba úroků % z vloženého kapitálu 27583400 Kč (viz položku "odpisy a údržba staveb a jejich zařízení") odpovídá 827502.0 Kč na koně a rok.
Při využití kapacity stájí na 85.0 % se jedná o náklady 24336 Kč na koně a rok.

24336
Mehr Info Weniger Info Ostatní stálé náklady

Příklad ostatních přímých nákladů
(Pramen: vyhodnocení údajů z účetnictví)
  Náklady
[Kč/rok]
Pojistné
Osobní auta
Energie, topení, voda
Příspěvky, odvody
Reklama, internet
Telefon
Účetnictví
DKP
Odvoz odpadků
Základní daň
Ostatní
Celkem 748800

Při využití kapacity stájí na 85.0 % se jedná o náklady 22022.0 Kč na koně a rok.

22022
Mehr Info Weniger Info Stálé náklady celkem

Stálé náklady celkem jsou součtem položek za:

   Odpisy a údržbu staveb a jejich zařízení
+ úroky z vloženého kapitálu
+ ostatní stálé náklady

78806

Mehr Info Weniger Info Náklady vynaložené na cizí personál

Obecná sazba výpočtu

Celková spotřeba pracovního času je cca 150 hod. Při chovu 34 koní (40 míst, využití na 85 %) pak dosáhne 5100 hod. Tato spotřeba času připadá na vedoucího podniku, resp. příslušníky jeho rodiny, a na případné cizí pracovní síly.

Pracovní hodiny rodinných příslušníků:

"rodinné" pracovní síly x hod. = 3990 hod.

Pracovní hodiny cizích pracovníků:

Po odpočtu práce členů rodiny zůstává pro cizí pracovníky 1110 hodin. Při roční fondu pracovních hodin je pak nutno zaměstnat 0.53 cizí pracovní síly.

Z celkových pracovních nákladů Kč na rok připadá na cizí pracovníky 248040 Kč na rok, to je 7306 Kč na jednoho koně a rok.

Podnikové mzdy cizího personálu Kč/koně a rok

7306
Mehr Info Weniger Info Očekávaný zisk rodiny majitele podniku

Skutečná hodnota Kč/kůň/rok

Propočet

Orientační ukazatele: Kč na rok pro tvorbu kapitálu a Kč příjmy.

V přepočtu na jednoho koně (při využití kapacity na 85.0 %) se jedná o 26754.0 Kč na koně a rok.

26754
Mehr Info Weniger Info Minimální cena na koně a rok (netto)

Minimální cenu na koně a rok tvoří součet následujících nákladů:

   Variabilní náklady celkem
+ stálé náklady celkem
+ pracovní náklady cizích pracovníků
+ předpokládaný (očekávaný) zisk rodiny podnikatele

136061

 
 
Kč/koně/měsíc
Minimální cena na koně a měsíc (netto)
11338
Minimální cena na koně a měsíc (brutto - včetně 21 % DPH)
13719Ansprechpartnerin für fachliche Fragen zur Pensionspferdehaltung:
Gerda Rosenberger, Tel.: 08141 3223-250, Pferdeberatungsteam Südbayern am AELF FürstenfeldbruckVýzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. (Institute of Animal Science)
Přátelství 815, 104 00 Praha Uhříněves, Česká republika
Tel.: +420 267 009 511, Fax: + 420 267 710 779,
www: http://www.vuzv.cz e-mail: vuzv@vuzv.cz